Võrgurajatiste BIM-mudelite kontrolli tarkvaralahenduse eelanalüüs

Tähtaeg: Detsember 2020

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Töö eesmärgiks on teostada eelanalüüs, mis selgitaks, kuidas RB võrgurajatiste BIM mudelitest võrgurajatiste ja nende elementide tehnilisi ja ruumiandmeid VRA andmekoosseisule vastaval kujul ekstraktida, et EHR loamenetluste raames automatiseeritult läbi viia rajatiste sidususe ning elementide kattuvuse ning muude ruumiliste ja tehniliste vastuolude kontrolle projekteeritava ning olemasolevate võrgurajatiste vahel. Analüüsi tulemusena tuleb teostada ka kontseptsiooni katseline tõestus ehk Proof of Concept (POC). Tulemus on sisendiks järgnevale tarkvaraarendusele, mille käigus realiseeritakse EHR koosseisus optimaalses mahus võrgurajatiste BIM mudelite automatiseeritud võrdlemise teenus EHR andmebaasis salvestatud võrgurajatiste andmetega.

Rail Baltica projekti raames Eesti territooriumil valmivad ehitised peavad läbima loamenetlused vastavalt Ehitusseadustikule. Menetlusprotsessi läbiviimist toetab Ehitisregistri (EHR) menetluskeskkond. EHR on keskne riiklik register, kus hallatakse ehitiste infot ja mille kaudu kodanikud ja ettevõtted esitavad ehituslubade taotlusi ning kohalikud omavalitsused viivad läbi ehituslubade väljastamise menetlust. Hetkel on käimas mitmed IT-arendused EHR tehniliseks kaasajastamiseks, eelkõige selle üleviimiseks mikroteenuste arhitektuurile, mille kontseptuaalseks aluseks on e-ehituse platvorm. Muu hulgas luuakse EHRi võimalus hoonete BIM- projektide seadusandlikele nõuetele vastavuse kontrollimiseks, mis võimaldab hoonete loamenetlust läbi viia BIM-põhiselt. Valminud on eelanalüüs ning prototüüp, tarkvara valmib hiljemalt sügiseks 2021. 2019 aastal valmis MKM tellimusel „Avaliku sektori tellijate (AST) ühiste BIM nõuete juhend“. Nõuded on koostatud eesmärgiga ühtlustada mudelprojekteerimise protsessi ja selle väljundeid.

EHR koosseisus on väljaarendamisel võrgurajatiste andmebaas VRA, millesse salvestatakse võrgurajatiste 3D ruumiandmed ning tehnilised andmed võrgurajatise spetsiifikale sobival kujul.

Võrgurajatised on spetsiifiline ehitiste liik, mille kaudu varustatakse teisi ehitisi ja muid objekte neile funktsionaalselt oluliste ressurssidega või võimaldatakse nende teisaldamist (nt vee-, kanalisatsiooni-, side-, elektri-, gaasivõrgud). Erinevalt hoonetest ja muudest rajatistest iseloomustab võrgurajatisi hargnevus ja laialdane ulatus ruumis, liigendumine omavahel täpsetes funktsionaalsetes seostes olevate elementide jadaks, paiknemine suures osas maapinna all või õhus ning vahetu tehniline ja ruumiline seostatus teiste võrgurajatiste ja muude ehitistega.

RB tugitaristu raames projekteeritud võrgurajatistele ehituslubade väljastamisel on vaja kontrollida, et need sobituksid tehniliselt ja ruumiliselt nii üksteisega kui ka juba olemasolevate ja varem projekteeritud võrgurajatistega. Võrgurajatiste omavahelise sidususe, elementide võimaliku dubleerimise, nihete jm ruumiliste ja tehniliste vastuolude kontrollimine erinevate projektide ja loamenetluste üleselt on inimesele äärmiselt ajamahukas, väsitav ning veaaldis tegevus. BIM mudelid võimaldavad VR tehnilisi ning ruumiandmeid digitaliseeritud kujul mudelist automaatselt ekstraktida ning seega kontrolle automatiseerida ning loataotluse menetlemist oluliselt kiirendada.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Võrgurajatiste projektijuht
Meelis Raidmaa
+372 625 6365
meelis.raidmaa@mkm.ee

Järgmine ajajoone postitus
MKM e-ehituse veebiseminar vol2

Loe lähemalt

Otsing

Kui tead juba, mida täpsemalt otsid, olgu selleks E-ehituse visioon, mõni juhtumiuuring või juhendmaterjal mingi konkreetse ehitise elukaare etapi kohta, siis võid allolevat otsingut kasutada, et jõuda kiiresti otsitava sisuni.