Võrgurajatiste andmebaas (VRA)

Tähtaeg: Detsember 2020

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Tervikliku võrgurajatiste (3D) andmebaasi loomine Ehitisregistri (EHR) koosseisus ja sidumine EHRi muude teenustega.

Projekti käigus arendatakse välja võrgurajatiste 3D andmebaas koos teenustega, mis loovad võimalused võrgurajatiste andmete hõiveks ning salvestamiseks EHR’is kolmemõõtmelisena ja digitaalset andmevahetust tänapäevaste ehitusmeetoditega sobival kujul.

Täna puudub Eestis võrgurajatiste, nii maapealsete kui ka -aluste, spetsiifikat arvestav ruumiline (3D) andmebaas võrgurajatiste elukaare haldamiseks ning võrgurajatiste läheduses toimuva ehitustegevuse ja ühisehituse (erinevate rajatiste ehitustööde teostamine erinevate töövõtjate poolt samal töömaal) koordineerimiseks. EHR andmebaasi objektid sobivad hoonete ja hoonesarnaste rajatiste (alajaamad, keldrid, katusealused jne) kirjeldamiseks, ei ole aga piisavad võrgurajatiste iseloomulike andmete kirjeldamiseks. Samuti ei võimalda EHR andmebaas info salvestamist võrgurajatiste andmete päritolu ja täpsusklassi kohta.

Võrgurajatiste andmebaas on planeeritud keskkonnana (andmebaas), kuhu salvestatakse masinloetaval kujul võrgurajatiste kohta ruumi- ja atribuutandmed ning joonised. Andmete kogumise eesmärgiks on nende taaskasutamine lihtsustamaks ja efektiivistamaks ehitusprojektide kavandamise ja –koostamise ning ehitamise ja ehitamise dokumenteerimise tegevusi. Võrgurajatiste andmebaasi valmimisel tekib võimalus automaatseks andmevahetuseks, paraneb andmete kättesaadavus ja usaldusväärsus (kvaliteet). Võrgurajatiste andmebaasi kogutakse võrgurajatiste kohta vaid neid iseloomustav vähim võimalik infohulk. Detailsed tehnilised andmed on ja jäävad võrguvaldajate hallata. Võrgurajatiste andmebaas loob aluse Eesti ehitatud keskkonna 3D kaksikus võrgurajatiste ruumi- ja atribuutandmete kuvamiseks.

Projekti laiem eesmärk on toetada ehitussektori tootlikkuse kasvu (vt. „Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ehituse ja elamumajanduse osakond visioon 2022+“). Projekti tulemusena kasvab ehitussektori tootlikkus ja kahaneb ehitustegevuse häiriv mõju ümbruskonnale.

Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond, projekti number 2014-2020.12.03.19-0607.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Võrgurajatiste projektijuht
Meelis Raidmaa
+372 625 6365
meelis.raidmaa@mkm.ee

Järgmine ajajoone postitus
E-ehituse 3D kaksiku arendus

Loe lähemalt

Otsing

Kui tead juba, mida täpsemalt otsid, olgu selleks E-ehituse visioon, mõni juhtumiuuring või juhendmaterjal mingi konkreetse ehitise elukaare etapi kohta, siis võid allolevat otsingut kasutada, et jõuda kiiresti otsitava sisuni.