Planeeringute ühtne andmekogu PLANK

Deadline: Märts 2022

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium

Rahandusministeerium on välja arendamas üleriigilist ühtset planeeringute andmekogu (PLANK), mis koondab kokku kõik kehtestatud planeeringud. Andmekogu lihtsustab ja kiirendab planeeringute andmetele ligipääsu, millest on huvitatud erinevad ametiasutused, ettevõtjad ja elanikud. Keskne andmekogu tagab andmete õigsuse ning võimaldab erinevatel huvipooltel olla kindlad, et kättesaadav planeering on kõige kaasaegsem ja selle põhjal saab hakata näiteks koostama ehitusprojekti.

PLANK on üks tegevustest, mida Rahandusministeerium viib läbi planeeringute valdkonna digiteerimiseks (vt. täpsemalt planeerimine.ee lehel). Planeeringutes esitatav info peab olema hõlpsasti kättesaadav, arusaadav ja kasutatav. Planeeringute digitaalse menetlemise kaudu tuleb ellu viia muudatused planeeringuprotsesside lihtsustamiseks, võimaldades planeeringute koostamisel keskenduda olulisimale – piirkonna jaoks sobivaima ruumilahenduse leidmisele.

PLANK teeb suure hüppe edasi planeeringute andmete digitaliseerimise valdkonnas. Andmete paremaks töötlemiseks ja kättesaadavamaks tegemiseks tuleb esitatavad andmed vormindada masinloetavaks. Sellega kaasneb standardiseeritud vormistusnõuded, mis tagab efektiivsema ja tulemuslikuma andmete pärimise ja kasutamise. Täpsema analüüsi andmekogu loomise vajadusest leiab siit: Reach-U ja Civitta Eesti AS 2019

PLANK ajakava

Andmekogu avalikustatakse eeldatavalt märtsis 2022. Selleks ajaks on PLANK-i kantud vormistusnõuete määrusele vastavad planeeringud. Kõik varasemad kehtestatud planeeringud digitaliseeritakse ning tehakse samuti andmekogus kättesaadavaks peale andmekogu valmimist.

 • 1 etapp
  Etapi tulemiks on andmemudel planeeringute põhiandmete osas, selle realisatsioon andmebaasis koos olemasolevate migreeritud andmetega.
 • 2 etapp
  Etapi tulemina on võimalik migreeritud planeeringute andmeid vaadelda nii tärkvormis kui kaardil. Kasutajail tekib ettekujutus rakenduse navigatsioonist ning kujundusest.
  Palume teie tagasisidet planeeringute andmekogusse esitatavate andmete nõuete ja dokumentide klasifikaatori osas.
  Ootame teie tagasisidet e-posti teel hiljemalt 30. aprilliks. Samuti selgitame hea meelega täpsemalt töörühma tegevust ning ootame kõiki kaasa rääkima töörühma tegevuses.
 • 3 etapp
  Etapi tulemiks on koostatud kasutuslood ja protsessijoonised andmete esitamise, sh muudatuste esitamise kohta süsteemis. Erinevates rollides lõppkasutajal on võimalik siseneda süsteemi ja alustada planeeringu andmete esitamist.
 • 4 etapp
  Analüüsi tulemusel on spetsifitseeritud kõik reeglid, mis rakenduvad planeeringu importfailidele ja planeeringu andmetele tervikuna. Samuti on täpsustatud, kas ja milliseid automaatseid muudatusi süsteem teeb varasemates või seotud planeeringutes uue planeeringu või muudatuse esitamisel.
 • 5 etapp
  Etapi tulemusena on kasutajaliideses realiseeritud kõik planeeringute esitamisega seotud töövood. Lõppkasutajatel on võimalik testida planeeringuid kogu elutsükli ulatuses.
 • 6 etapp
  Etapi tulemusena on loodud võimekus planeeringute andmete kasutamiseks teistes süsteemides ja kaardirakendustes. Tagatud on kehtestatud ajakohaste planeeringute andmete digitaalsel kujul kättesaadavus ja teabe taaskasutamine.
 • 7 etapp
  Etapi tulemusena on kasutajaliideses täienenud otsingute ja päringute mootor. Loodud võimalused arvestavad nii erinevate kasutajarollide kui planeeringliikidega, samuti vajalike juurdepääsupiirangutega.
 • 8 etapp
  Etapi tulemusena on loodava andmekogu kõik funktsionaalsed vajadused kaetud ning läbinud ka esmase testimise.
 • 9 etapp
  Etapi tulemusena on valminud ühtne planeeringute andmekogu kehtestatud planeeringute haldamiseks ja säilitamiseks. Andmekogu võimaldab tagada Eestis kehtivate ajakohaste planeeringute andmete digitaalsel kujul kättesaadavuse ja teabe taaskasutatavuse suurendades nii avalike teenuste ja teabe kättesaadavust ning lihtsustades protsesse.

Soovid lisainfot?
Arendustöödesse on kaasatud erinevad huvitatud osapooled, kellede seas on planeeringute esitajad ja koostajad. Kui soovid samuti arendustöödes kaasa rääkida või küsida täiendavat infot, siis võta ühendust PLANKi tooteomanikuga Kermo Mägi kermo.magi@fin.ee

Rahandusministeerium
Planeeringute osakond
Kermo Mägi
+372 611 3144
kermo.magi@fin.ee

Next timeline post
Üleriigiline uuring elamute kasutusest väljalangevusest ja tühjenemise mustritest

Read more

Search