Ehitisregistri menetluste kaardistamine, optimeerimine ja e-ehituse juurutamiseks kohandamine

Tähtaeg: 28. veebruar 2019

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Valmis on saanud lõpparuanne projektile „Ehitisregistri menetluste kaardistamine, optimeerimine ja e-ehituse juurutamiseks kohandamine“. Aruanne annab ülevaate EHR kui menetlussüsteemi hetkeolukorrast, kirjeldab optimeeritud tulevikunägemust ning esitab soovitatud meetmete mõjuanalüüsi. Töö tellijaks oli MKM ning selle eesmärgiks on EHR menetluste tõhusamaks, lihtsamaks ja läbipaistvamaks muutmine.

Selle tööga said kaardistatud praegused menetlusprotsessid ning nende läbimise praktikad, samuti andmevood ning kontseptuaalne andmevaade. Kaardistamise oluliseks sisendiks olid lisaks tellija poolt edastatud või avalikus inforuumis kättesaadavatele materjalidele ka arvukad EHR-i kasutajatega läbiviidud intervjuud. Aruandes kirjeldatakse probleeme menetluste läbiviimisel, kasutajate häid praktikaid ja tuuakse välja kasutajate ettepanekud EHR või selle poolt toetatud teenuste parendamiseks. Tulemus annab põhjaliku ülevaate Ehitisregistri kasutamise hetkeolukorrast nii kohalike omavalitsuste, kooskõlastusi andvate riigiametite, võrguvaldajate kui ka ehitusega seotud ettevõtete vaates.
Aruande teine osa kirjeldab EHR menetlussüsteemi tuleviku töövahendina. Esitatud on digitaliseeritavad menetlussammud, olulise uuendusena pakutakse välja alternatiivne aega säästev menetlusvoog teatiste ja lubade taotlemisele ehitise infomudeli põhjal. Kirjeldatud on vajalikud protsessid, andmevood, kontseptuaalne andmevaade ja täiendavad nõuded süsteemi arendamiseks. Tänuväärse EHR süsteemisisese abivahendina on koostatud menetluse läbiviimise kontrollnimekirjad tulevaste menetluste lihtsustamiseks. Kirjeldatud on ka soovituslikud praktikad ja meetmed, mida menetluste puhul rakendada, et tagada nende tõhusus.

Analüüs tuvastas, et kui võtta aluseks 2018. aasta menetlusmahud, hoiab EHR tulevikunägemuse rakendamine kalendriaastas kokku vähemalt 45 FTE ulatuses pädevate asutuste tööaega.

Töö tulemused võetakse MKM poolt arvesse Ehitisregistri edasiste arenduste korraldamises.
Uuring viidi läbi IKT arenguprogrammi 2018-2020 raames ning selle teostas AS PricewaterhouseCoopers Advisors.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Ehitisregistri (EHR) tooteomanik ja e-ehituse projektijuht
Taavi Jakobson
+372 625 6394 | +372 502 8235
Taavi.jakobson@mkm.ee

Järgmine ajajoone postitus
EAS toetab Digitaalehituse klastri tegevusi 600 000 euroga

Loe lähemalt

Otsing

Kui tead juba, mida täpsemalt otsid, olgu selleks E-ehituse visioon, mõni juhtumiuuring või juhendmaterjal mingi konkreetse ehitise elukaare etapi kohta, siis võid allolevat otsingut kasutada, et jõuda kiiresti otsitava sisuni.