Kvaliteetse elukeskkonna arengukava alusuuring

Deadline: Kevad 2024

Kliimaministeerium

Kvaliteetse elukeskkonna arengukava ette valmistav alusuuring „Tervikliku ruumipoliitika kujundamine kvaliteetse ja jätkusuutliku elukeskkonna saavutamiseks“ otsib lahendusi ruumiloome tänastele probleemidele ja eesseisvatele väljakutsetele riiklikus strateegilise planeerimise raamistikus. Projekt lähtub pikaajalise strateegia „Eesti 2035“ koostamise raames tehtud otsusest, et elukeskkonna areng peab arvestama ühiskonna baasvajadustega ja selle kujundamine on efektiivselt organiseeritud. Uuring peab tooma välja valdkonnad, mida tuleks käsitleda arengukava koostamisel koostöös üleriigilise planeeringuga. Siinjuures tuleb arvestada, et arengukava ja üleriigiline planeering ei ole teineteist dubleerivad vaid täiendavad dokumendid, mis Iirimaa näitel tagavad tunduvalt parema koosmõju ja sünergia.

Töö viiakse läbi Euroopa Komisjoni (Reformi direktoraat) rahastusel ja kaasabil. Tänaseks on kaheksast tööosast valminud D1 Lähteraport, D2 Olemasoleva olukorra analüüs, D3 Esialgsed poliitikasoovitused ja D4 Kvaliteetse elukeskkonna arengukava kontseptsioon. Valmimas on D5 Soovitused ruumiliste otsuste juhtimis- ja koordineerimissüsteemi parandamiseks, D6 Tegevuskava e-ehituse digitaalsete teenuste edasiseks arendamiseks ruumilises arengus ja D7 Kommunikatsiooniplaan. D8 on kogu projekti lõpuraport. Kogu uuring valmib 2024 kevadel.

 

Jüri Rass
Kliimaministeerium
Ehituse- ja elukeskkonna osakond
Ekspert / juhtrühma esimees
jyri.rass@kliimaministeerium.ee

Kaja Pae
Kliimaministeerium
Ehituse- ja elukeskkonna osakond
Juhataja
kaja.pae@kliimaministeerium.ee

Next timeline post
Long Term View on Construction 2035

Read more

Search