Kvaliteetse elukeskkonna arengukava alusuuring

Deadline: Kevad 2024

Kliimaministeerium

2024. aasta alguses valmis kvaliteetse elukeskkonna arengukava ette valmistav alusuuring „Tervikliku ruumipoliitika kujundamine kvaliteetse ja jätkusuutliku elukeskkonna saavutamiseks“.

Uuring otsis lahendusi ruumiloome tänastele probleemidele ja eesseisvatele väljakutsetele riiklikus strateegilise planeerimise raamistikus. Projekt lähtus pikaajalise strateegia „Eesti 2035“ koostamise raames tehtud otsusest, et elukeskkonna areng peab arvestama ühiskonna baasvajadustega ja selle kujundamine on efektiivselt organiseeritud. Uuring toob välja valdkonnad, mida tuleks käsitleda arengukava koostamisel koostöös üleriigilise planeeringuga. Siinjuures tuleb arvestada, et arengukava ja üleriigiline planeering ei ole teineteist dubleerivad vaid täiendavad dokumendid, mis Iirimaa näitel tagavad tunduvalt parema koosmõju ja sünergia.

Töö viidi läbi Euroopa Komisjoni (Reformi direktoraat) rahastusel ja kaasabil.

Uuringu viisid Kliimaministeeriumi tellimusel läbi Trinomics (Holland), SEI Tallinn, Hendrikson & Ko, SWECO ja TalTech.

Aruanded:

  • D1 Lähteraport (ENG)
  • D2 Olemasoleva olukorra analüüs (ENG)
  • D3 Esialgsed poliitikasoovitused (ENG)
  • D4 Kvaliteetse elukeskkonna arengukava kontseptsioon (EST ja ENG)
  • D5 Soovitused ruumiliste otsuste juhtimis- ja koordineerimissüsteemi parandamiseks (ENG)
  • D6 Tegevuskava e-ehituse digitaalsete teenuste edasiseks arendamiseks ruumilises arengus (EST ja ENG)
  • D7 Kommunikatsiooniplaan (ENG)
  • D8 Lõppraport (ENG)
  • D9 Kokkuvõte (ENG)

 

Jüri Rass
Kliimaministeerium
Ehituse- ja elukeskkonna osakond
Ekspert / juhtrühma esimees
jyri.rass@kliimaministeerium.ee

Kaja Pae
Kliimaministeerium
Ehituse- ja elukeskkonna osakond
Juhataja
kaja.pae@kliimaministeerium.ee

Next timeline post
Ehitussektori digitaliseerituse uuring

Read more

Search