KUTSE: EKA Arhitektuuriteaduskonna uurimisprojekti “Lõpetamata Linn” ja Tallinna linna metaLINNA uuringute esitlus EKAs

Digitaalehituse klaster

Reedel, 21. juunil algusega kell 9.30 tutvustatame EKA arhitektuuriteaduskonna uurimisprojekti “Lõpetamata linn” kevadsemestri uurimistöö tulemusi. Sel korral oli uuringute fookuses arvutuslike vahendite kasutamine ruumiloomes; EKA uurimisgrupi tulemusi esitlevad arhitektid, linnaplaneerijad ja teadlased Damiano Cerrone, Raul Kalvo ning Renee Puusepp. Lisaks tutvustab Tallinna Linnaplaneerimise Amet samal sündmusel kesklinna üldplaneeringu alusuuringu tulemusi. Esitlus toimub 4. korruse aatriumis.

Kevadsemestri otsiti uurimistöös võimalust näidata, kuidas saaks linna andmete abil senisest paremini planeerida, ning keskenduti kolmele küsimusele:

  • Damiano Cerrone ja Panu Lehtovuori juhtimisel katsetati, kuidas visualiseerida Tallinna avalikke ruumiandmeid, et pealinna linnaruumialased otsused muutuksid tavakodanikele kergemini mõistetavaks ja professionaalidele kasulikuks abivahendiks.
  • Raul Kalvo juhitud töögrupp uuris pealinna jalakäijate liikumist linnaruumis – kuidas liikumisi kaasaegse tehnoloogia abil kaardistada ning kogutud andmeid tõhusalt ja ülevaatlikult visualiseerida.
  • Renee Puusepa juhitud töörühm küsis, milline võiks olla nn “uus Tallinna maja” ehk modulaarne puidust kortermaja, mis sobiks kergete kohendustega nii kesklinnale kui ka linnasüdamest väljaspool asuvatele uusarendustele.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet (TLPA) tutvustab esitlusel Tallinna kesklinna üldplaneeringu alusuuringu tulemusi. Märksõna “metaLINN” kandva uuringu eesmärk on välja selgitada, kui aktiivselt on kesklinna erinevad piirkonnad täna kasutuses ning kuidas see on seotud inimeste liikumiskäitumisega ja ruumi atraktiivsusega. Linnasüdame hea toimivuse tagab erinevate funktsioonide ja tegevuste mitmekesisus, mis üksteist ajaliselt ja sotsiaalselt toetavad. See tähendab, et kesklinn ei kujune üksnes turismi ja töö sihtkohaks, vaid koos kohalike elanike ja meelelahutusvõimalustega hoiaks linnaruumi aktiivses kasutuses.

Uuringu abil oli võimalik kaardistada linnakeskuse alal ettevõtlusaktiivsusega, linnaruumi kasutamise ja atraktiivsusega seotud andmeid ning neid omavahel seostada füüsilise ruumi (piirkondlikud eripärad) ja liikuvusega. Kuivõrd Kesklinna üldplaneeringu põhieesmärk on linnakeskuse atraktiivsuse ja konkurentsivõime suurendamine, siis on uuring oluline lähteandmestik üldplaneeringu koostamisel ning hiljem (u. 10 aasta intervalliga) teostatavate üldplaneeringu elluviimist ja linnakeskuse arengute monitoorimiseks. Selle abil on võimalik teada, kuidas ja miks inimesed linnakeskuse linnaruumi kasutavad, millised on nende eelistused ja kuidas on võimalik sellest tuletada ruumi kasutuses muutusi tulevikus.

Esitluse ajakava:
9.30 Avasõnad, Toomas Tammis
9.45 – 10.00 Tallinna kesklinna üldplaneeringu protsessi tutvustus, Jaak-Adam Looveer
10.00 -10.30 projekti “metaLINN” tutvustus, Damiano Cerrone (inglise keeles)
10.30 – 10.45 kohvipaus
10.45 – 11.00 Projekti “Arvutamata Linn” tutvustus, Renee Puusepp
11.00 – 11.30 Andmetest aetud linnaplaneerimine, Damiano Cerrone (inglise keeles)
11.30 – 12.00 Jalakäijate linn, Raul Kalvo
12.00 – 13.00 Tallinna mustermajad, Renee Puusepp

 

1. uurimisteema: Andmetest aetud linn

“Andmetest aetud linn” keskendus Tallinna avalike ruumiandmete visualiseerimisele ja selle eesmärgiks on toetada ruumiloomega seotud otsustusprotsesside andmepõhisust ja otsuste läbipaistvust. Pikemaks eesmärgiks on arendada demokraatlikku linnaplaneerimist ning panustada avaliku veebipõhise platvormi tekkimisse, mis mõeldud kasutamiseks linnaplaneerijatele, arhitektidele, kinnisvaraarendajatele, ettevõtjatele ja kõikidele linnakodanikele.

Projekti teostasid Damiano Cerrone, Panu Lehtovuori ja Kristjan Männigo ettevõttest Spin Unit.

 

2. uurimisteema: Tallinna mustermaja

Projekti “Tallinna mustermaja” käigus loodi modulaarne puidust kortermaja kontseptsioonilahendus – nö uus Tallinna maja, mis on kohandatav nii kesklinna kui ka linnasüdamest väljaspool asuvate uusarendustele. Masskohandatava majatüübi toeks luuakse digitaalsed töövahendid, mille abil lahendusi visualiseerida, hinnata lahenduse maksumust ning sobivust ümbritsevasse linnaruumilisse konteksti.

Projekti panustasid Tiit Sild, Taavi Lõoke, Johannes Aasmäe, Grete Soosalu, Eero Tuhkanen ja Kristo Kalbe. Modulaarse lahenduse toodetavuse eest kandis hoolt Egle Vogt Harmetist.

 

3. uurimisteema: Jalakäijate linn

Kevadsemestri kolmas teemaprojekt uuris jalakäijate liikumist linnaruumis – kuidas liikumisi kaasaegse tehnoloogia abil kaardistada ning kogutud andmeid tõhusalt ja ülevaatlikult visualiseerida. Selle üheks osaks on ka katsetused drooni ja isevalmistatud WIFI seadmete abil liikumisandmeid koguda. Projekt tugines EKA arhitektuuriteaduskonnas varem läbiviidud teadustööle ja uuringutele.

Projekti viisid läbi Raul Kalvo ja Johannes Aasmäe.

 

Uurimisprojekt „Lõpetamata Linn“

„Lõpetamata Linn“ on EKA arhitektuuriteaduskonna poolt koostöös Tallinna linnaga läbiviidav kolmeaastane laiapõhjaline uurimistöö, mis küsib, milline võiks olla hea ja elamisväärne linn 21. sajandil ja kuidas see võiks väljenduda Tallinna linnaehituslikus arengus. Suuremahuline teadusprojekt keskendub Tallinna linnaehituslike visioonide ja ruumiliste tulevikustsenaariumite uurimisele. Uurimistöö läbiviimine saab teoks tänu kinnisvaraettevõtte Kapitel toetusele, kes panustab projekti kolme aasta jooksul kokku peaaegu pool miljonit eurot.

Eelmistel semestritel on “Lõpetamata Linna” raames uuritud planeerimispraktikaid Tallinnaga mõneti sarnastes Euroopa linnades, Tallinna paneelelamurajoone, keskendudes Lasnamäele, Tallinna rohe- ja sinivõrgustikke ning Tallinna linnakeskuseid. Loe lähemalt uurimisprojekti eelmistest etappidest.

eka kapitel

Järgmine ajajoone postitus
Net-UBIEP: Network for Using BIM to Increase the Energy Buildings Performance

Loe lähemalt

Otsing

Kui tead juba, mida täpsemalt otsid, olgu selleks E-ehituse visioon, mõni juhtumiuuring või juhendmaterjal mingi konkreetse ehitise elukaare etapi kohta, siis võid allolevat otsingut kasutada, et jõuda kiiresti otsitava sisuni.