Ühiste BIM nõuete juhend

Tähtaeg: Jaanuar 2020

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Digitaalehituse edendamisel mängivad kõige olulisemat rolli tellijad, sest nemad defineerivad nõuded projekteerijatele, ehitajatele ja kinnisvara haldajatele. BIM ehk ehitise infomudel on tõhus viis ehitise elukaarega seotud informatsiooni digitaliseerimiseks ning see on levinud praktika ka Eestis, kuid meil puudub ühtne standard. Erinevad BIM nõuded ja nende tõlgendamise viisid vähendavad BIM-st saadavat kasu ja tekitavad turul segadust. Ühtlasi teeb see keeruliseks ka masinloetavate BIM mudelite liidestamise erinevate infosüsteemidega, mis võimaldaks mitmeid protsesse automatiseerida ja tõhusamalt juhtida.

MKM on võtnud sihiks Ehitisregistris (EHR) BIM-põhiste automaatkontrollide rakendamise ehituslubade menetlemise protsessis aastal 2021. Selle eelduseks on standardiseeritud nõuete põhjal koostatud BIM mudelite üles laadimine EHR süsteemi. MKM ei plaani neid nõudeid ise välja töötada, vaid soovib tugineda sektori poolt heaks kiidetud standarditele ja paremale praktikale ehk ühistele BIM nõuetele.

Eestis tegeleb BIM standardite välja töötamisega Eesti Standardikeskuse tehniline komitee nr. 50 „Ehitusinformatsiooni modelleerimine (BIM)“ (lühidalt EVS/TK 50), kuid antud komitee töötab vabatahtlikkuse alusel ja neil puuduvad vajalikud ressursid sellise mahuka töö kiireks ja kvaliteetseks teostamiseks.

Kuna avaliku sektori projektid moodustavad ca 25% kogu Eesti ehitussektori investeeringutest, siis aitaks avaliku sektori tellijate BIM projektide üldnõuete standardiseerimine oluliselt kaasa digitaalehituse levikule. Sellest tulenevalt on MKM otsustanud kiirendada standardi koostamise protsessi ning tellinud hankega vastava projektijuhtimise ja konsultandi teenuse. Hanke võitis BIMConsult OÜ ning seda juhivad Risto Vahenurm ja Aivars Alt.

Eesmärk on koondada täna turul tegutsevate juhtivate BIM kogemustega organisatsioonide teadmised ühtseteks BIM nõueteks. Ühte materjali on plaanis koondada nii hoonete kui taristuobjektide BIM nõuded. Valminud materjalist on plaan luua raamistik tulevasele Ehitisregistrile (EHR). Väljundina valmib alusmaterjal BIM nõuete standardile ja laiendatud versioonina tekib nõudeid selgitav juhend. Lisaks on uuringu eesmärgiks koordineerivad tegevused EVS/TK 50 töö korraldamisel. Töö tulem on sisuliseks sisendiks tulevaste EVS standardi (-te) koostamisele, Ehitisregistri uuringutele ja arendustele ning tarkvara edasimüüjate juhendmaterjalidele, kuidas tellijate üldnõudeid täita.

Töö tulemusena valminud materjalid on lisatud käesoleva lehe lõppu dokumentide alla. Tööde käigus sai selgeks tõsiasi, et ilma põhjaliku läbi proovimiseta ei ole mõistlik antud juhendid veel käiku lasta. Seega loeme antud töö raames kokku pandud juhendit  veel tööversiooniks (draft) ning selle läbi katsetamine, täiendamine ning parandamine jätkub etalonmudeli hankes.

Antud hange on tihedalt seotud ka digitaalehituse klastri BIM töögrupi ja infraBIM töögrupiga.

Täpsemat infot leiad allpool lisatud dokumentidest.

Risto Vahenurm
BIMConsult
+372 56502858
risto.vahenurm@bimconsult.ee

Jaan Saar
Digitaalehituse valdkonna juht
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
+372 529 0777
jaan.saar@mkm.ee

Järgmine ajajoone postitus
Lühidalt klastri tegemistest

Loe lähemalt

Otsing

Kui tead juba, mida täpsemalt otsid, olgu selleks E-ehituse visioon, mõni juhtumiuuring või juhendmaterjal mingi konkreetse ehitise elukaare etapi kohta, siis võid allolevat otsingut kasutada, et jõuda kiiresti otsitava sisuni.