Tark Tellija 2022 konkurss

Tähtaeg: 14. november 2022

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

NB! Lae alla kandidaadi esitamise ankeet.

Foto: 2021.a. Tark Tellija võidutöö Tabasalu Riigigümnaasium, foto autor Tõnu Runnel

KONKURSI REGLEMENT

1. Eesmärk

a. Konkursi eesmärgiks on anda ühiskonnale teada Targa Tellija olulisusest ehitussektori arengule ja ehituskultuuri tõusule Eestis ja väärtustada tellijaid, kes annavad selleks oma panuse.

2. Tark Tellija kriteeriumid:

a. Teeb endale ja meeskonnale põhjalikult selgeks rajatava objekti vajaduse, eesmärgi ja väärtuse lõppkasutajale ning objekti rajamiseks käivitatud projekti konkreetsed eesmärgid (aeg, raha, kvaliteet, ressursid jne), koostades põhjaliku lähteülesande. Lähteülesanne sisaldab ehitise kasutusotstarbest ja -vajadustest lähtuvaid arhitektuuri- ja insenerivaldkondade tehnilisi vajadusi, võimalusi, tingimusi ja piiranguid. Lähteülesande koostamisse on kaasatud antud objekti mõistes olulised eksperdid, teised pädevad spetsialistid ning võimalusel lõppkasutajad.

b. Tagab kavandamis- ja projekteerimisperioodi piisava pikkuse, mille käigus on võimalik ettevalmistustööd teha täies mahus ja kvaliteetseks lõpptulemuseks vajaliku detailsusega.

c. Tagab ehitustööde ettevalmistusperioodi piisava pikkuse, kaasates kõiki seotud osapooli, nende teadmisi ja kogemusi ning võimaldades ehitajal aegsasti ehitamiseks vajaliku projekti ja muu infoga tutvuda ning ehitustegevuseks põhjalikult ette valmistada.

d. Komplekteerib alates ettevalmistustööde tegemisest enda juurde pädeva tellija meeskonna, mis koosneb vajalikest ekspertidest ja spetsialistidest, kes tegutsevad selgelt sõnastatud ühise eesmärgi nimel.

e. Komplekteerib ettevalmistustööde, projekteerimise, ehitamise ja ehitusjärelevalve pädeva meeskonna, lähtudes eelkõige avatud koostöö põhimõtetest ja kvalitatiivsetest kriteeriumitest ehk esmajärjekorras mitte madalaimast hinnast. Hangete või tellimuste korraldamisel hinnatakse kõrgeimalt kompetentse ja koostöövõimekust.

f. Paneb punkt 2.e. nimetatud meeskonna objekti kui terviku suhtes tööle ühise vastutuse põhimõttel, kus kõigil osapooltel, sh tellijal, on võrdeline vastutus ühise eesmärgi saavutamiseks. Lepinguosalised on võrdsed partnerid, kes teevad otsuseid võimalikult läbipaistvalt ja konsensuslikult.

g. Eelistab kulutõhusust eluringi vaates, milles sisalduvad eeskujulikud energiatõhususe, CO2 emissioonide kokkuhoiu ja uus-, taas-, või korduvkasutuse meetmed.

h. Arvestab, et tema tellitud objektid on planeeritud, projekteeritud ja ehitatud selliselt, et nad saavad positiivse avaliku maine, on kooskõlas kvaliteetse ruumi aluspõhimõtetega, annavad panuse objektide võimalikult mitmekülgse funktsionaalsuse ja kasutajaväärtuse loomisele ning parima elukeskkonna kujundamisele kogu Eesti huvides.

i. On eeskujuks teistele tellijatele projekti eesmärgistamise, ettevalmistamise, projekteerimise, ehituse ja muude tööde korraldamisel ning läbiviimisel, kujundades seeläbi kogu Eesti ehituskultuuri rahvusvahelise tipptaseme suunas.

3. Targa Tellija esitamine konkursile

a. Targa Tellija nominatsiooni saavad esitada konkursile ehitussektoris tegutsevad arhitektid, projekteerijad, ehitajad või järelevalve teostajad.

b. Konkursile esitamiseks on oodatud Targa Tellija kandidaadid, kelle objekt on valminud vahemikus 2012. –2022.

4. Targa Tellija valik

a. Targa Tellija valikukomisjoni kuuluvad ehitussektori arengu eest vastutavate ministeeriumite ja kõrgkoolide esindajad (MKM, RAM, EKA, TTÜ, TTKK) ning Digitaalehituse Klaster, Eesti Arhitektide Liit, Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit, Eesti Ehitusinseneride Liit ja Eesti Ehitusettevõtete Liit.
Komisjoni asukoht on Suur-Ameerika 1, MKM ehitus- ja elamuosakond. Lisateave: MKM Ehitus- ja Elamuosakonna juhatajalt Kaja Pae, +372 56957067, kaja.pae@mkm.ee

b. Igat Targa Tellija punkt 2 toodud kriteeriumit hinnatakse 5 palli süsteemis, kus 0 on „pole saavutatud“, 1 „nõrgalt saavutatud“, 2 „saavutatud keskmisel tasemel“, 3 „saavutatud heal tasemel“ 4 „saavutatud täiel määral“ ja 5 „ületatud ootusi“. Iga komisjoni liige hindab nominente individuaalselt, tulemused summeeritakse. Lõplik otsus tehakse konsensuslikult.

c. Võitjaks kuulutatakse Tark Tellija, kes on saanud enim punkte.

d. Vääriliste tellijate puudumisel võib komisjon jätta võitja välja kuulutamata või konkursi nurjunuks tunnistada. Konkurss kuulutatakse nurjunuks, kui selle poolt on üle poole komisjoni liikmetest.

5. Targa Tellija väljakuulutamine

a. Tark Tellija 2022 kuulutatakse välja ehituskonverentsil Ehitus 2023+, mis toimub 30. novembril Tallinna Muusika- ja Balletikoolis MUBA.

b. Võistluse korraldajal on õigus kasutada konkursile esitatud materjale tulemuste tutvustamiseks meedias, viidates vajadusel fotode, tekstide ja jooniste autoritele.


KANDIDEERIMINE

Kirjalikke ettepanekuid kandidaatide kohta palume saata täidetud ankeedil kuni 14.11.2022 MKM Ehitus- ja Elamuosakonna juhatajale Kaja Paele:

NB! Targa Tellija nominatsiooni saavad esitada konkursile ehitussektoris tegutsevad arhitektid, projekteerijad, ehitajad või järelevalve teostajad.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Ehitus- ja elamuosakonna juhataja
Kaja Pae
+372 56957067
kaja.pae@mkm.ee

Järgmine ajajoone postitus
Ehitus2023+ "Hange - vedur või pidur?"

Loe lähemalt

Otsing

Kui tead juba, mida täpsemalt otsid, olgu selleks E-ehituse visioon, mõni juhtumiuuring või juhendmaterjal mingi konkreetse ehitise elukaare etapi kohta, siis võid allolevat otsingut kasutada, et jõuda kiiresti otsitava sisuni.