Tark Tellija 2021 konkurss

Deadline: 11. oktoober 2021

Ehitusettevõtjad, arhitektid ja ehitusinsenerid

NB! Lae alla kandidaadi esitamise ankeet siit.

KONKURSI REGLEMENT

1. Eesmärk

a. Konkursi eesmärgiks on anda ühiskonnale teada Targa Tellija olulisusest ehitussektori arengule ja ehituskultuuri tõusule Eestis ja väärtustada tellijaid, kes annavad selleks oma panuse.

2. Tark Tellija kriteeriumid:

a. Teeb endale ja meeskonnale põhjalikult selgeks rajatava objekti vajaduse, eesmärgi ja väärtuse lõppkasutajale ning objekti rajamiseks käivitatud projekti konkreetsed eesmärgid (aeg, raha, kvaliteet, ressursid jne), koostades põhjaliku lähteülesande. Lähteülesanne sisaldab ehitise kasutusotstarbest ja -vajadustest lähtuvaid arhitektuuri- ja insenerivaldkondade tehnilisi vajadusi, võimalusi, tingimusi ja piiranguid. Lähteülesande koostamisse on kaasatud antud objekti mõistes olulised eksperdid, teised pädevad spetsialistid ning võimalusel lõppkasutajad.

b. Tagab kavandamis- ja projekteerimisperioodi piisava pikkuse, mille käigus on võimalik ettevalmistustööd teha täies mahus ja kvaliteetseks lõpptulemuseks vajaliku detailsusega.

c. Tagab ehitustööde ettevalmistusperioodi piisava pikkuse, kaasates kõiki seotud osapooli, nende teadmisi ja kogemusi ning võimaldades ehitajal aegsasti ehitamiseks vajaliku projekti ja muu infoga tutvuda ning ehitustegevuseks põhjalikult ette valmistada.

d. Komplekteerib alates ettevalmistustööde tegemisest enda juurde pädeva tellija meeskonna, mis koosneb vajalikest ekspertidest ja spetsialistidest, kes tegutsevad selgelt sõnastatud ühise eesmärgi nimel.

e. Komplekteerib ettevalmistustööde, projekteerimise, ehitamise ja ehitusjärelevalve pädeva meeskonna, lähtudes eelkõige avatud koostöö põhimõtetest ja kvalitatiivsetest kriteeriumitest ehk esmajärjekorras mitte madalaimast hinnast. Hangete või tellimuste korraldamisel hinnatakse kõrgeimalt kompetentse ja koostöövõimekust.

f. Paneb punkt 2.e. nimetatud meeskonna objekti kui terviku suhtes tööle ühise vastutuse põhimõttel, kus kõigil osapooltel, sh tellijal, on võrdeline vastutus ühise eesmärgi saavutamiseks. Lepinguosalised on võrdsed partnerid, kes teevad otsuseid võimalikult läbipaistvalt ja konsensuslikult.

g. Eelistab kulutõhusust eluringi vaates, milles sisalduvad eeskujulikud energiatõhususe, CO2 emissioonide kokkuhoiu ja uus-, taas-, või korduvkasutuse meetmed.

h. Arvestab, et tema tellitud objektid on planeeritud, projekteeritud ja ehitatud selliselt, et nad saavad positiivse avaliku maine, on kooskõlas kvaliteetse ruumi aluspõhimõtetega, annavad panuse objektide võimalikult mitmekülgse funktsionaalsuse ja kasutajaväärtuse loomisele ning parima elukeskkonna kujundamisele kogu Eesti huvides.

i. On eeskujuks teistele tellijatele projekti eesmärgistamise, ettevalmistamise, projekteerimise, ehituse ja muude tööde korraldamisel ning läbiviimisel, kujundades seeläbi kogu Eesti ehituskultuuri rahvusvahelise tipptaseme suunas.

3. Targa Tellija esitamine konkursile

a. Targa Tellija nominatsiooni saavad esitada konkursile ehitussektoris tegutsevad arhitektid, projekteerijad, ehitajad või järelevalve teostajad, kusjuures esitamisel peab olema vähemalt kolme osapoole nõusolek (ettepaneku esitaja, nõustuja 1, nõustuja 2).

4. Targa Tellija valik

a. Targa Tellija valikukomisjoni kuuluvad ehitussektori arengu eest vastutavate ministeeriumite ja kõrgkoolide esindajad (MKM, RAM, EKA, TTÜ, TTKK) ning Digitaalehituse Klaster, Eesti Arhitektide Liit, Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit, Eesti Ehitusinseneride Liit ja Eesti Ehitusettevõtete Liit. Komisjoni asukoht on Suur-Ameerika 1, MKM ehitus- ja elamuosakond. Lisateave: Ivo Jaanisoo, osakonna juhataja, 56493393, ivo.jaanisoo@mkm.ee.

b. Igat Targa Tellija punkt 2 toodud kriteeriumit hinnatakse 5 palli süsteemis, kus 0 on „pole saavutatud“, 1 „nõrgalt saavutatud“, 2 „saavutatud keskmisel tasemel“, 3 „saavutatud heal tasemel“ 4 „saavutatud täiel määral“ ja 5 „ületatud ootusi“. Iga komisjoni liige hindab nominente individuaalselt, tulemused summeeritakse. Lõplik otsus tehakse konsensuslikult.

c. Võitjaks kuulutatakse Tark Tellija, kes on saanud enim punkte.

d. Vääriliste tellijate puudumisel võib komisjon jätta võitja välja kuulutamata või konkursi nurjunuks tunnistada. Konkurss kuulutatakse nurjunuks, kui selle poolt on üle poole komisjoni liikmetest.

5. Targa Tellija väljakuulutamine

a. Tark Tellija 2021 kuulutatakse välja ehituskonverentsil Ehitus 2022+, mis toimub 23. novembril Kultuurikatlas.

b. Võistluse korraldajal on õigus kasutada konkursile esitatud materjale tulemuste tutvustamiseks meedias, viidates vajadusel fotode, tekstide ja jooniste autoritele.


KANDIDEERIMINE

Kirjalikke ettepanekuid kandidaatide kohta palume saata täidetud ankeedil kuni 11.10.2021 MKM Ehitus- ja Elamuosakonna juhatajale Ivo Jaanisoole:

NB! Targa Tellija nominatsiooni saavad esitada konkursile ehitussektoris tegutsevad arhitektid, projekteerijad, ehitajad või järelevalve teostajad, kusjuures esitamisel peab olema vähemalt kolme osapoole nõusolek (ettepaneku esitaja, nõustuja 1, nõustuja 2).

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Ehitus- ja elamuosakonna juhataja
Ivo Jaanisoo
+372 56 493 393
ivo.jaanisoo@mkm.ee

Attached documents

Next timeline post
Tee elukaare tarkvara TEET – II etapp 2021

Read more

Search