Planeeringute menetlussüsteemi analüüs ja integratsioon e-ehituse platvormiga

Tähtaeg: Detsember 2020

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Uuendus 18.12.2020: Dokumentide hulka on lisatud lõpparuanne koos lisadega. 2021.a. alguses korraldame ka infoüritus töö tulemuste tutvustamiseks, jälgi lisainfot planeerimine.ee ja käesoleval lehel.

MKM ja Rahandusministeeriumi koostöös läbiviidava hanke eesmärk on selgitada välja konkreetsed kasutajate vajadused ning neist lähtuv parim võimalik äriline ja tehniline viis KOV tasandi üld-, eri- ja detailplaneeringute menetlustele rakenduva ühtse planeeringute menetluse infosüsteemi loomiseks.

Vastavate ettepanekute alusel esitatakse ka üldistatud ettepanek riigi tasandi planeeringute menetlemise infosüsteemi kohta (maakonnaplaneeringud, riigi eriplaneeringud: vt ptk 4 Tulemid, punkt 9). Antud hanke fookuses on eeskätt sobiva teenuse disainimine ning sellele sobiva tehnilise lahenduse leidmine visualiseerimisega prototüübi abil. Töö tulemus on sisendiks võimalikele järgnevatele arendustele, mille käigus realiseeritakse planeeringute menetluse infosüsteemi komponent.

Sobivaim planeeringute menetluse infosüsteemi lahendus peab tooma kaasa kulude kokkuhoiu, vähendama menetluse ja kooskõlastamiste ajakulu, suurendama õiguskindlust ning hõlbustama koostööd ja kaasamist. Läbi e-ehituse platvormi ja EHRi menetlustega liidestuse peab see võimaldama ehituse tootlikkuse tõusu, planeeringute menetluse käigus loodavad andmed peavad andma lisaväärtust kehtestatud planeeringute alusel tehtavatest toimingutes (sh ehitus, maatoimingud). Kehtiva planeerimisseaduse alusel läbi viidavatest planeeringumenetlustest ülevaate saamist hõlbustavad informatiivsed skeemid, mis on leitavad https://planeerimine.ee/juhendid-ja-uuringud/menetlused/. Tänu menetluse läbipaistvuse edendamisele väheneb ka korruptsioonirisk planeerimisprotsessis.

Analüüsitava menetluse infosüsteemi välja töötamisel on Tellija eesmärgiks esmajärjekorras kaaluda juba olemasolevate lahenduste ja komponentide taaskasutamine. Eelkõige võib selleks olla ehitisregisteri menetluskeskkond, mida võivad puuduolevates osades täiendada mõne muu olemasoleva infosüsteemi komponendid (näiteks RPIS, mõne KOV-i arendatud menetlussüsteem või muu sobiv lahendus).

Hanke nimetus: Planeeringute menetluse avalike teenuste disainimise ja menetlussüsteemi ning e-ehituse platvormiga liidestamise eel- ja ärianalüüs

Tööde tostaja: AS CGI Eesti.

Tellija projektijuht: Tiit Oidjärv
Planeeringute osakonna juhataja asetäitja
Rahandusministeerium
+372 611 3151
tiit.oidjarv@rahandusministeerium.ee

Töövõtja projektijuht: Kreet Solnask
Director Consulting Expert – GIS
AS CGI Eesti
+372 556 90258
kreet.solnask@cgi.com

Järgmine ajajoone postitus
Tallinna Linnavolikogu võttis vastu Tallinna uue arengustrateegia "Tallinn 2035".

Loe lähemalt

Otsing

Kui tead juba, mida täpsemalt otsid, olgu selleks E-ehituse visioon, mõni juhtumiuuring või juhendmaterjal mingi konkreetse ehitise elukaare etapi kohta, siis võid allolevat otsingut kasutada, et jõuda kiiresti otsitava sisuni.