Planeeringute menetluse infosüsteemi arendustööd

Deadline: 2025

Kliimaministeerium

Rahandusministeerium koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga hakkab arendama 2023 poolaasta lõpus üleriigilist planeeringute menetluse infosüsteemi, mille valmimiseks on planeeritud 30 kuud. Peale raamlepingu minikonkursi algavad eeltegevused, et alustada 2023 septembrist detailanalüüsi ja sellega seotud tehniliste töödega.

2020. aastal viidi Rahandusministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koostöös läbi planeeringute menetluse infosüsteemi eelanalüüs. Töö eesmärk oli selgitada välja kasutajate vajadused planeeringute menetlemisel ning leida parimad võimalused planeeringute menetlemiseks kasutatava ühtse planeeringute menetluse infosüsteemi loomiseks. CGI Eesti juhtimisel läbi viidud analüüsis näidati ära nii sisulised kui ka infotehnoloogilised lahendused planeeringumenetluste tõhustamiseks.

2022. aastal viidi Euroopa Liidu Regionaalarengufondi rahastusel läbi planeeringute menetluse infosüsteemi funktsionaalsete nõuete ning e-ehituse komponentide taaskasutusvõimaluste määratlemise analüüs. Töö eesmärk oli koostada 2020. aastal läbi viidud ärianalüüsi alusel täiendav eelanalüüs, mille raames tuli otsustada arendatavad funktsionaalsused ning seotud olulised asjaolud. Näiteks kas ja kuidas taaskasutada e-ehituse või muude riiklike infosüsteemide (X-GIS, Viimsi GIS-lahendus vm) arendustes ja kasutusel olevaid komponente. Lähtuvalt projekti tellimusest oleks infosüsteemi näol tegemist üleriigilise ühtse keskkonnaga, mis võimaldaks saada ülevaadet pooleliolevatest planeeringumenetlustest ja nendega seotud andmetest, muudaks protsessi tõhusamaks ja ühtlustaks menetlust erinevates omavalitsustes, lihtsustaks planeeringute sisust aru saamist ning tagaks menetluse läbipaistvuse, tõstaks ruumiloome kvaliteeti, tooks nii planeeringu koostamise korraldajate, huvitatud isikute (maaomanike, arendajate), planeerimiskonsultantide, projekteerijate, planeeringuprotsessides osalevate asutuste kui ka avalikkuse jaoks kaasa ressursisäästu. Samuti tekib digitaalsete andmete vahetamise võimalus teiste ehitusetappidega (ehitusregister, kinnisvara hooldus ja korrashoid, ringmajandus jt).

Eesmärgi saavutamiseks teostati analüüs, mille käigus selgitati välja, mis oleks planeeringute menetluse infosüsteemi minimaalne töötav toode ehk MVP (minimum viable product), mis omakorda oleks aluseks planeeringute menetluse infosüsteemi arendamise tellimiseks. Analüüsi aluseks võeti CGI poolt koostatud dokumentatsioon. Käsitletavaid teemasid arutati töörühmades, teostati tehnilist analüüsi ja ärianalüüsi, kaasati planeeringukonsultante ning viidi läbi kaks valideerimisseminari huvitatud osapooltega.

Teele Kukk
Planeeringute menetluskeskkonna projektijuht
teele.kukk@mkm.ee

Next timeline post
Tark Tellija 2023 konkurss

Read more

Search