Valmis e-ehituse platvormi visioon

Deadline: 30. november 2018

Kliimaministeerium

E-ehituse visiooni koostamise tingis vajadus ehitussektori tulevikku kujundava selgepiirilise vaate järele. Ehitussektor on maailmas võtmetähendusega majandusharu, kuid võrreldes teiste sektoritega, jaemüügist töötleva tööstuseni, kus on toimunud märkimisväärne digitaalajastust kantud ja tootlikkusega seotud areng, näib ehitussektor olevat stagneerunud. Üheks suurimaks kitsaskohaks digilahenduste juurutamisel ehitussektoris on info liikumise ühtsete aluste, kokkulepete ja IT lahenduste puudumine. Selles kontekstis muutub eriti oluliseks avaliku sektori võimekus algatada muudatusi, mis suunaks ehitussektori digitaliseerimiseks vajalikku paradigma muutust. Visiooni olemasolu on mõistlike muudatuste hädavajalik eeldus.

Ehitus koos kinnisvaraarendusega on üks suurima lisandväärtuse (16 %) ja tööhõive (10 %) mõjuga sektoreid Eesti majanduses. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel on seatud eesmärgiks jõuda Eesti ehitussektori tootlikkuse osas EL keskmise tasemeni aastaks 2030, mis tähendab orienteeruvalt kahekordset kasvu. Tootlikkuse tõusuks on vaja ehituse lisandväärtuse tõstmist sektori töötaja kohta. Seda saab teha tehnoloogia (sh digitaliseerimine, standardiseerimine, automatiseerimine, robotiseerimine) ja juhtimise (sh digitaalne andmevahetus, juhtimisvõimekus, koostöövõimekus, läbipaistvus, kvaliteeti väärtustavad lepingud) arendamisega. Kõige selle ühiseks nimetajaks on digitaalehitus. Eestis on küll üha laialdasemalt kasutusel kaasaegsed BIM (building information modeling) modelleerimis- ja ehitusprojekti juhtimise lahendused, aga koostööd ja infoliikumist elukaare erinevate osapoolte vahel saab veel väga palju tõhustada.

Valminud e-ehituse visioon on rakendusliku suunitlusega vaade tulevikku. Visioon koostati koostöös ehitus- ja kinnisvarasektori ettevõtete ja avaliku sektori esindajatega ning see tugineb Eesti ehitussektori hetkeolukorra ja seda mõjutavate valdkondlike trendide kaardistusele ja rahvusvaheliste parimate praktikate analüüsile. Visiooni loomisesse olid kaasatud ehitussektori eksperdid üle kogu ehitise elukaare. Suur osa tööst toimus läbi visiooni töötubade, millesse olid kaasatud Digitaalehituse klaster, AST BIM töörühm, erialaliidud, kõrgkoolid, ettevõtted jt pädevad osapooled, ehitussektori kõige innovaatilisemad esindajad.

Visioon ei ole suunatud sektoriüleste strateegiliste suundumuste kirjeldamisele, vaid keskendub riigi loodavale e-ehituse platvormile, mis on üheks sektori arengu mõjutamise hoovaks. Visioon sisaldab olulise osana tehnilist komponenti, milleks on põhimõtteline nägemus e-ehituse platvormist, selle eesmärgid, aluspõhimõtted ning tegevuskava selle loomiseks. Platvorm hõlmab kogu ehitise elukaart alates kavandamisest kuni lammutamiseni ning saab orgaaniliseks osaks e-riigi ühtses digitaal-ökosüsteemis. Loodava e-ehituse platvormi üheks kandvaks osaks on uutel alustel töötav Ehitisregister (EHR). Ehitiste digitaalne, kõikidele osalistele arusaadavas ja loetavas formaadis kirjeldamine muudab sektori tõhusamaks ja avab võimalusi täiendavaks standardiseerimiseks, automatiseerimiseks ja robotiseerimiseks. Võimalikuks saavad ka uusarendused, nagu ehitusloa taotlemine BIM mudeli abil, tehisintellekti kasutamine info kogumiseks ja paremate otsuste tegemiseks, blockchain tehnoloogia ehitusinfo ühtsuse ning turvalisuse tagamiseks, mis aitaksid sektori arengule hüppeliselt kaasa. Digitaalehituse kinnistumine ehitussektoris toob kaasa riigipiiride mõju vähenemise (kujuneb välja ühtne digitaalne “keel”), uued innovaatilised ärimudelid, tootlikkuse ja kvaliteedi kasvu.

Visioonidokumendis kirjeldatud e-ehituse platvorm on vaid üks algatus ulatuslikumast tegevuste ringist, mis on vajalikud, et saavutada edu e-ehituses ja ehitussektoris laiemalt. Visioonist lähtudes töötatakse järgnevates etappides välja ärinõuete ning äriprotsesside detailne kirjeldus ja vastav IT arhitektuur, mis saab aluseks järgnevatele IT arendustele ja kokkulepetele ehitusvaldkonnas, sh Ehitisregistri osas. Arvestatud on ka visiooni sidumine teiste riigi strateegiliste dokumentidega. Valminud visioon on ambitsioonikas, kuid samas piisavalt realistlik ja saavutatav, motiveerimaks osapooli selle nimel pingutama.

E-ehituse visioon ja selle taustadokument on koostatud Civitta Eesti AS poolt ajavahemikul juuni – november 2018 tihedas koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Digitaalehituse valdkonna juht
Jaan Saar
+372 529 0777
jaan.saar@mkm.ee

Next timeline post
Digitaalehituse klaster valis endale uue, 7-liikmelise juhatuse

Read more

Search