Ehitise elukaare õigusruumi digitaliseerimiseks kohandamine

Deadline: 01.09.2020

Kliimaministeerium

Uuendus: 15.10.2020 toimus virtuaalne infoseminar, lisainfo allpool.
Lehekülje lõppu on lisatud ka analüüsi lõpparuanne.

Üldinfo

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on tellinud uuringu „Ehitise elukaare õigusruumi digitaliseerimiseks kohandamine“, mille eesmärk on luua kõigile lihtsasti mõistetav, praktikas jõukohaselt rakendatav ja uuendustele suunatud ehitusvaldkonna digitaliseerimiseks sobiv õigusruum. Uuringu tulemuseks peavad olema põhjendatud ettepanekud ja nende mõjude analüüs eeltoodud õigusruumi loomiseks.

Uuring on jaotatud kolmeks etapiks vastavalt sisule ja valmimise ajakavale.

  1. Esimese etapi eesmärk on uurida ehitusvaldkonna õigusaktide muutmise vajadust seoses e-ehituse platvormi tulekuga ning digitaalse 3D kaksiku ja ehitise infomudeli kasutusele võtmisega. Vaata I etapi aruannet.
  2. Teise etapi eesmärk on hinnata kehtiva ehitusseadustiku ja selle alusel antud määruste haldus- ja kohtupraktikat. Vaata II ja III etapi aruannet.
  3. Kolmanda etapi eesmärk on koostada põhjalik hinnang ja esitada ettepanekud muudatusteks koos sõnastuse ja põhjendustega ehitusseadustiku lisa 1 ja lisa 2 tabelis toodud ehitiste loetelule, teostatavatele ehitustöödele ning määratud ehitusteatise või ehitusloa esitamise kohustusele. Vaata II ja III etapi aruannet.

Uuringu käigus on kaasatud intervjuudega ja küsitlustega kohalikud omavalitsused, teised valitsusasutused ning valdkondlikud erialaliidud. Juhul kui uuringu tulemusena selgub õigusaktide muutmise vajadus, siis saab ministeerium alustada töö uuringu tulemustele toetudes.

Hankelepingu teostas Advokaadibüroo SORAINEN AS.


Infoseminar

Uuringu tulemuste ning laiemalt digitaalehituse temaatika tutvustamiseks viidi läbi infoseminari, mis toimus 15. oktoobril kell 13-15.

SEMINARI KAVA

13:00 Ehitusvaldkonna digitaliseerimise vajadused, uuringu tellimise tagamaad ja ootused
Ivo Jaanisoo, MKMi elamu- ja ehitusosakonna juhataja

13:10 Ehituse digitaliseerimiseks vajalikud ehitusõiguse muudatused (analüüsi I etapp)

13.30 Ehitusseadustiku rakendusprobleemid ning võimalikud lahendused ja nende mõju (analüüsi II-III etapp)
Sandra Mikli, advokaadibüroo Sorainen jurist, ehitus- ja planeerimisõiguse ekspert

14.00 Ehitussektori trendid ja e-ehituse platvormi roll tuleviku kujundamisel
Ergo Pikas, tehnikateaduste doktor, järeldoktorant Aalto Ülikoolis

14.20 Ehitise infomudelid (BIM) kui uus normaalsus e-ehituse platvormil
Jaan Saar, MKMi digitaalehituse valdkonnajuht

14.40 EHR aredused ehitusvaldkonna digitaliseerimise toetamiseks
Taavi Jakobson, MKMi ehitisregistritalituse juhataja

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Ehitustegevuse valdkonnajuht
Liisi Pajuste
+372 625 6399
liisi.pajuste@mkm.ee

 

Advokaadibüroo SORAINEN AS
Jurist
Sandra Mikli
+372 56 837 123
sandra.mikli@sorainen.com

Next timeline post
WDBE 2020 toimub 29.-30.09 Helsingis ja Tallinnas

Read more

Search