Avaliku sektori tellijate ühiste BIM nõuete teostatavuse kontroll ja etalonmudel

Deadline: Detsember 2020

Kliimaministeerium

Uuendus 09.02.21: Projekti tulemused lisatud Dokumendid sektsioonid.

Uuendus 21.10.20: Projekti tutvustati 21.10 toimunud BIM seminaril, mille videosalvestus on järelvaadatav Usesofti kodulehel


MKM on võtnud sihiks Ehitisregistris (EHR) BIM-põhiste automaatkontrollide rakendamise ehituslubade menetlemise protsessis aastal 2021. Selle eelduseks on standardiseeritud nõuete põhjal koostatud BIM mudelite üles laadimine EHR süsteemi. MKM ei plaani neid nõudeid ise välja töötada, vaid soovib tugineda sektori poolt heaks kiidetud standarditele ja paremale praktikale ehk ühistele BIM nõuetele.

Sellest lähtuvalt koostati MKM tellimusel 2019. aastal „Avaliku sektori tellijate (AST) ühiste BIM nõuete juhend“ (edaspidi „AST BIM nõuded“), mis võimaldavad tellijal tõhusamalt juurutada BIM tehnoloogiat ja parimaid tavasid oma lühi- ja pikaajaliste eesmärkide saavutamiseks. Nõuded on koostatud eesmärgiga ühtlustada mudelprojekteerimise protsessi ja selle väljundeid.

Käesolevas hankes soovib Tellija täiendada tehtud tööd koostades näidiseks AST BIM nõuetele vastav ehitise infomudel (edaspidi etalonmudel) ning töö käigus vastavalt vajadusele nõudeid korrigeerida/täiendada.

Eesmärgiks on, et loodud AST BIM nõuded oleksid ka tegelikkuses teostatavad ning järgmises etapis mudeli abil teostada mudelipõhise Ehitisregistri (EHR) toimivust. Etalonmudel on näidiseks ehitise infomudelite koostajatele.

Etalonmudeli aluseks on Viimsi Riigigümnaasium IFC teostusmudel ning Töö teostaja peab juurde lisama vajalikud hoone tehnosüsteemid ja erinevad rajatised, et oleks näitlikustatud kõik AST BIM nõuded.

Etalonmudelis testitakse Eesti turul peamiselt kasutatavaid modelleerimistarkvarasid. Modelleeritakse nii hoone kui ka hoonet ümbritsev taristu. Taristu mudeli testimiseks tuuakse projekti sisse täiendavad taristu objektid. Maanteeameti tööde portfellist lisatakse mudelisse vähemalt üks viadukt koos seonduva taristuga. Lisaks tuuakse taristu modelleerimiseks sisse täiendavad elemendid (liikluskorraldus, valgustid, katastripiirid, vee ärajuhtimine, teede aluskonstruktsioon kihtide kaupa, rööbastee, tehnovõrgud, ristmik jms).. Teepindade osas tuleb ühendada maantee hoone juures oleva parklaga tee ja kergliiklustee abil. Tehnovõrkude osas tuleb modelleerida võimalikult rohkelt erinevaid näiteid – kaugküte, vesi, kanalisatsioon, kõrge- ja madalpinge ning side. Tehnovõrkude puhul tuleks kasutada süsteemidele iseloomulikke osi nagu kilbid, kaevud jms. Mudelisse kantakse juhendis toodud andmesisu nii hoonetele kui taristule. Hoonete andmesisu lähteinfoks on Riigi Kinnisvara AS Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2020, osa 14 BIM nõuded ning taristul Digitaalehituse klastri InfraBIM töörühma, Tallinna Sadama ja Maanteeameti poolt loodavad andmesisu nõuded.

Töö teostajaks on ühispakkujad OUN OÜ, Osaühing Reaalprojekt, OÜ Hades Geodeesia ja
Roadplan OÜ.

Aivars Alt
Projektijuht
OUN OÜ
+372 507 7641
aivars@tktk.ee

Jaan Saar
Digitaalehituse valdkonna juht
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
+372 529 0777
jaan.saar@mkm.ee

(meiliaadress pole aktiivne, infot annab info@eehitus.ee)

Next timeline post
Planeeringute menetlussüsteemi analüüs ja integratsioon e-ehituse platvormiga

Read more

Search